Reklamačný poriadok požičovne pre spotrebiteľov

Prenajímateľ: Obchodné meno: Castor s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 178/10, 040 11 Košice
IČO: 55 416 641
DIČ: 2121978914
Práva forma: s.r.o.
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 56666/V
Emailová adresa: info.hobby.rent@gmail.com
Telefónne číslo: 0905878367
Poštová adresa: Sokolovská 178/10, 040 11 Košice
Webová stránka: https://www.hobbyrent.sk (ďalej len „Prenajímateľ“)

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1 Odbor výkonu dozoru

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55 1.

1. Článok – Úvodné ustanovenia

1.1. Prenajímateľ vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoOS) v súlade so zákonom č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len OZ) ďalej len „Reklamačný poriadok“.

1.2. Účelom Reklamačného poriadku je informovať našich zákazníkov o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie vrátane informácií o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o
vykonávaní záručných opráv prenajatých vecí.

1.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby poskytované za účelom prenechania Predmetu nájmu (ďalej len PN) Prenajímateľom do užívania Nájomcovi, na základe Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Prenajímateľom a Nájomcom.

1.4. Reklamačný poriadok je zverejnený na webovom sídle Prenajímateľa https://www.hobbyrent.sk. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia Nájomcu. Zmena Reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu Služby, ktorá bola poskytnutá pred jej účinnosťou.

2. Článok – Definičné pojmy

2.1. Prenajímateľ je osoba, ktorá pri plnení a uzatváraní Nájomnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti a to tým, že je vlastníkom PN, ktorý prenecháva do prenájmu Nájomcovi.

2.2. Nájomca – je osoba v postavení spotrebiteľa, ktorá získava PN do dočasného a odplatného užívania od Prenajímateľa a to pre osobnú potrebu.

2.3. Nájomná zmluva – je zmluva na základe ktorej Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi do dočasného o odplatného užívania hnuteľnú vec (Predmet nájmu), aby ju Nájomca v dohodnutej dobe užíval za podmienok a spôsobom dojednaným v Nájomnej zmluve.

2.4. Predmet nájmu – hnuteľná vec, ktorú Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi do dočasného a odplatného užívania za účelom jej bežného (obvyklého) užívania predovšetkým za účelom uspokojenia osobných potrieb Nájomcu.

2.5. Služba – pod pojmom Služba rozumieme prenechanie Predmetu nájmu Prenajímateľom do prenájmu a teda dočasného odplatného užívania PN Nájomcom.

2.6. Subjekt – subjektom na účely reklamačného poriadku je inštitúcia, ktorá vykonáva alternatívne riešenie sporov medzi Prenajímateľom a Nájomcom.

2.7. Servisné stredisko – je pre potreby tejto zmluvy definovaný Prenajímateľ, ktorý má kapacitu a znalosti na opravu a úpravu predmetu nájmu.

3. Článok – Právo na uplatnenie reklamácie

3.1. Prenajímateľ zodpovedá za kvalitu prenajatého PN v momente jej odovzdania nájomcovi. V momente odovzdania PN Nájomcovi je ten povinný si predmet nájmu skontrolovať. Ak objaví u preberaného PN vadu, má Nájomca právo vadu reklamovať pretože PN plniť účel dohodnutý v Nájomnej zmluve. Ak sa objaví vada počas používania PN, Nájomca musí bezodkladne PN reklamovať.

3.2. Nájomca si uplatňuje reklamáciu u Predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku a Obchodných podmienok Prenajímateľa pre Nájomcu (spotrebiteľa).

3.3. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný PN bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami predložený na reklamačné konanie Prenajímateľovi.

3.4. Nájomca má právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení požičaného tovaru vrátane príslušenstva s nájomnou zmluvou a dokladom o zaplatení.

3.5. Nájomca je povinný pri používaní PN dodržiavať podmienky stanovené pre používanie PN v Nájomnej zmluve, ktoré boli Nájomcovi odovzdané spolu s PN a súčasne je Nájomca povinný užívať a ošetrovať PN v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

3.6. Nárok na uplatnenie reklamácie u Prenajímateľa Nájomcom zaniká:

a) nepredložením Nájomnej zmluvy,

b) uplynutím doby nájmu stanoveného v Nájomnej zmluve.

3.7. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na prenájom, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu Prenajímateľa alebo uzatvorenej osobne v prevádzke Prenajímateľa.

4. Článok – Spôsob a miesto uplatnenia reklamácie

4.1. Nájomca môže uplatniť reklamáciu osobne, po dohovore uskutočnenom nasledovne:

a) telefonicky na telefónnom čísle 0905878367

b) E-mailom na adrese: info.hobby.rent@gmail.com

4.2. Reklamácie vybavuje Prenajímateľ osobne v čo najkratšom čase po oznámení vady. Ak tovar vykazuje vady, Nájomca má právo uplatniť reklamáciu okamžite kontaktovaním Prenajímateľa v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) tak, že doručí tovar na dohodnuté miesto spolu s kópiou platného dokladu o prenájme, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho Predávajúcemu. Reklamačný formulár je taktiež súčasťou tohto dokumentu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

1) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie,

2) doručenie reklamovaného tovaru,

3) doručenie dokladu o kúpe.

4.3. Prenajímateľ vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie PN vo forme emailovej správy alebo v inej písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby PN. Prenajímateľ je povinný poučiť nájomcu o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Prenajímateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť nájomcovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

4.4. V prípade ak Nájomca uplatnil nárok zo zodpovednosti za vady PN má Nájomca právo od Prenajímateľa požadovať:

a) opravu PN, výmenu PN za iný PN v prípade, ak sa pôvodný PN nedá opraviť a Prenajímateľ túto možnosť Nájomcovi ponúkol,

b) primeranú zľavu z ceny Nájmu alebo odpustenie Nájomného v súlade s bodom 4.5 a 4.6 tohto článku tohto Reklamačného poriadku,

c) odstúpenie od Nájomnej zmluvy, ak sa PN stal nespôsobilý na dohodnuté/obvyklé užívanie bez toho, aby Nájomca porušil svoje povinnosti vyplývajúce z Nájomnej zmluvy, alebo v prípade, ak sa stane Predmet nájmu neupotrebiteľným.

4.5. V prípade, ak je reklamácia PN oprávnená (došlo k poškodeniu PN inak ako zavinením Nájomcu), ale PN sa stane nespôsobilý na dohodnuté alebo obvyklé užívanie (stane neupotrebiteľným na ďalšie užívanie) a súčasne nie je opraviteľný:

a) je Nájomca oprávnený vysloviť súhlas s nahradením PN za nový (náhradný) PN v prípade, ak Prenajímateľ Nájomcovi túto možnosť ponúkol, v takomto prípade trvá táto Zmluva za nezmenených podmienok naďalej;

b) je Nájomca oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

4.6. Právo na odpustenie alebo na poskytnutie zľavy z nájomného, pokiaľ Nájomca pre vady PN, ktoré Nájomca nespôsobil, nemohol Predmet nájmu užívať dohodnutým alebo obvyklým spôsobom; alebo pre ktoré Nájomca užíval PN len obmedzene, musí Nájomca uplatniť u Prenajímateľa bez zbytočného odkladu a to písomne alebo e-mailom na adrese: info.hobby.rent@gmail.com. Za uplatnenie práva na odpustenie Nájomného alebo zľavu z Nájomného podľa predchádzajúcej vety považuje akýkoľvek adresný právny úkon (písomný a/alebo e-mailový) Nájomcu z ktorého je nepochybné, že Nájomca si uplatňuje zľavu alebo odpustenie Nájomného.

4.7. V prípade, ak existujú dôvody na odpustenie nájomného Prenajímateľ odpustí Nájomcovi za každý začatý deň doby nájmu, počas ktorého Nájomca nemohol PN riadne užívať, sumu rovnajúcu sa dennému nájomnému uvedenú v cenníku platnom v období uzatvorenia nájmu. Pre vylúčenie pochybností platí, že nárok na odpustenie Nájomného patrí Nájomcovi v prípade, ak sa ukáže, že bol dôvodný (t.j. ak sa počas reklamačného konania preukázalo, že PN mal vady, ktoré Nájomca nespôsobil a pre ktoré nemohol Nájomca Predmet nájmu užívať dohodnutým alebo obvyklým spôsobom) a to odo dňa kedy Nájomca oznámil Prenajímateľovi potreby alebo vady PN do dňa (i) kedy bol Predmet nájmu pripravený na odovzdanie Nájomcovi, alebo do dňa (ii) kedy je Nájomcovi pripravený na odovzdanie nový Predmet nájmu (výmena Predmetu nájmu za náhradný), ak o to Nájomca požiadal alebo s tým súhlasil, alebo do dňa skončenia Nájmu.

5. Článok – Zodpovednosť prenajímateľa

5.1. Prenajímateľ zodpovedá za to, že PN v čase prevzatia Nájomcom má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Nájomnej zmluvy alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dojednali, a že PN nemá právne vady.

5.2. Prenajímateľ zodpovedá za vady, ktoré má PN v čase jeho prevzatia Nájomcom.

5.3. Medzi základné povinnosti Prenajímateľa patrí starať sa na svoje náklady o prenajatú vec, tzv. udržiavať ju v stave spôsobilom na zmluvné alebo obvyklé užívanie a to po celú dobu nájmu, a v prípade, ak by nastalo zhoršenie je povinný postarať sa o nápravu.

5.4. Prenajímateľ nezodpovedá za vady PN, ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia PN, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, mechanickým poškodením, nesprávnym skladovaním alebo, ktoré boli spôsobené nedovoleným zásahom.

5.5. Prenajímateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Nájomcovi potvrdenie ihneď, ak to nie je možné, musí sa Nájomcovi doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5.6. Ak Nájomca uplatní reklamáciu, Prenajímateľ alebo ním poverený zamestnanec poučí Nájomcu o jeho právach a na základe rozhodnutia Nájomcu, ktoré z týchto práv Nájomca uplatňuje, určí Prenajímateľ/Sprostredkovateľ spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu PN, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.7. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Prenajímateľ povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Nájomca právo od Nájomnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu PN za nový PN ak ho má Prenajímateľ v ponuke.

5.8. Prenajímateľ alebo určená osoba vydá Nájomcovi potvrdenie o uplatnení reklamácie PN vo vhodnej forme primeranej spôsobu uplatnenia reklamácie v ktorom je Prenajímateľ povinný presne označiť vady PN v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť Nájomcu o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. Občianskeho zákonníka.

5.9. Po uplatnení potreby opráv alebo vád PN (reklamácie) Prenajímateľ kontaktuje Nájomcu, poučí ho o jeho právach a na základe rozhodnutia Nájomcu určí spôsob vybavenia reklamácie.

5.10. Prenajímateľ je povinný vydať Nájomcovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle Prenajímateľ Nájomcovi elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo na poštovú adresu Nájomcu; najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

5.11. Ak k prevzatiu PN (ako predmetu reklamácie) Prenajímateľom/ Sprostredkovateľom dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto Reklamačného poriadku začínajú plynúť odo dňa prevzatia PN (predmetu reklamácie) Prenajímateľom/ Sprostredkovateľom; najneskôr však od momentu, kedy Prenajímateľ/ Sprostredkovateľ znemožní alebo zabráni prevzatie PN (predmetu reklamácie).

6. Článok – Lehoty na uplatnenie reklamácií

6.1. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) uplatnenie reklamácie v súlade s bodom 4.1 tohto Reklamačného poriadku,

b) odovzdanie reklamovaného PN od Nájomcu Prenajímateľovi,

6.2. Dĺžka doby nájmu podľa Nájomnej zmluvy je najviac 6 mesiacov. Záručná doba na uplatnenie reklamácie na PN sa rovná dĺžke doby nájmu podľa Nájomnej zmluvy najviac však 6 mesiacov odo dňa prevzatia PN.

6.3. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia PN Nájomcom.

6.4. Doba od uplatnenia reklamácie až do času, keď Nájomcovi po skončení opravy vznikla povinnosť prevziať PN, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade ak dôjde k výmene reklamovaného PN, začne plynúť záručná doba odznova od prevzatia nového PN.

6.5. Práva zo zodpovednosti za vady PN, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6.6. Ak je reklamácia vybavená opravou PN, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je Nájomca povinný po skončení opravy si PN prevziať, a to aj v prípade, že tak Nájomca neurobil. Prenajímateľ je povinný vydať Nájomcovi potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného PN za PN bez vád, plynie pre nový PN nová záručná doba určená podľa bodu 6.2 znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol Nájomca povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

6.7. Ak nie je reklamácia vadného PN, za ktorú Prenajímateľ zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

7. Článok – Práva a povinnosti objednávateľa

7.1. Pri vadách PN, ktoré Nájomca uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Namiesto odstránenia vady môže Nájomca požadovať výmenu Predmetu nájmu za nový, alebo ak sa vada týka len súčasti Predmetu nájmu, výmenu tejto súčasti, ak sa stane Predmet nájmu neupotrebiteľné pre dohodnuté alebo obvyklé užívanie, alebo má Nájomca právo na primeranú zľavu z ceny Nájmu alebo má právo na odstúpenie od Zmluvy ak sa Predmet nájmu stal nespôsobilý na dohodnuté/obvyklé užívanie bez toho aby Nájomca porušil svoje povinnosti, alebo v prípade, ak sa stane neupotrebiteľnou alebo ak sa mu odníme taká časť veci (tvoriaca Predmet nájmu), že by sa tým zmaril účel nájmu.

7.2. Nájomca je povinný vykonať prehliadku PN pri prevzatí.

7.3. Nájomca je povinný včas oznamovať nedostatky PN, umožniť vykonanie opráv PN a je povinný poskytnúť Prenajímateľovi súčinnosť.

8. Článok – Vybavenie reklamácie

8.1. Prenajímateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním PN po odstránení vád,

b) výmenou PN za nový,

c) vyplatením primeranej zľavy z ceny nájomného alebo odpustenie nájomného

d) písomnou výzvou na prevzatie PN,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie PN.

8.2. Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončením reklamačného konania podľa spôsobu ustanovená v bode 8. 1 tohto článku.

8.3. V prípade, ak si Nájomca v určenej lehote nevyzdvihne reklamovaný, opravený alebo náhradný PN po vybavení reklamácie napriek tomu, že mu Prenajímateľ písomne a riadne oznámil vybavenie reklamácie, vyzve Prenajímateľ Nájomcu prostredníctvom doporučeného listu odoslaného na poslednú známu adresu Nájomcu na vyzdvihnutie si tohto PN v lehote 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

8.4. Prenajímateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách (v knihe reklamácií), pričom v tejto evidencii musí byť uvedené číslo reklamačného zápisu a spôsob vybavenia reklamácie. Nájomca svojím podpisom v reklamačnom zápise potvrdí spôsob vybavenia reklamácie v zmysle tohto článku.

8.5. V prípade, že sa Nájomca nestotožňuje s vybavením reklamácie má na základe ust. § 20 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa Nájomca právo obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo na súd.

9. Článok – Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

9.1. Spotrebiteľská legislatíva sa snaží vzniku súdnych sporov predchádzať. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých predpisov priniesol nové možnosti pre spotrebiteľov (Nájomca) riešiť svoj spor s Prenajímateľom rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.

9.2. Orgánom alternatívneho riešenia sporu je aj Slovenská obchodná inšpekcia.

9.3. V rámci predmetného inštitútu má Nájomca právo obrátiť sa na Prenajímateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, že nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že Prenajímateľ porušil jeho práva. Ak na túto žiadosť Prenajímateľ do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, Nájomca sa môže s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) obrátiť na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Pred samotným alternatívnym riešením sporu by teda mala predchádzať snaha Nájomcu vyriešiť svoj spor s Prenajímateľom priamou komunikáciou, až následne bude možné pristúpiť k alternatívnemu riešeniu. Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené spor alternatívne vyriešiť je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Nájomca. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú Nájomcu podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

9.4. Subjekt po preskúmaní návrhu zistí, či môže začať alternatívne konanie alebo návrh odmietne. K odmietnutiu subjekt pristúpi, ak:

a) Nájomca podá neúplnú žiadosť,

b) subjekt ARS nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname,
c) vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté ARS pred iným subjektom ARS,

d) vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,

e) vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii,

f) ide o neopodstatnený alebo anonymný návrh.

9.5. Okrem toho môže subjekt návrh odmietnuť ak, sa týka sporu nižšej hodnoty ako 20 eur a samostatným dôvodom na odmietnutie môže byť aj nemožnosť riešenia sporu z dôvodu, že by subjekt ARS musel vyvinúť neprimerané úsilie, napríklad právne náročné prípady, ktoré si vyžadujú náročné dokazovanie, ktoré svojou povahou spadajú do rozhodovacej právomoci súdov. O odmietnutí návrhu je subjekt povinný Nájomcu informovať.

9.6. Z uvedeného vyplýva, že hlavným cieľom alternatívneho konania je nájsť kompromisné riešenie pre zúčastnené strany a dopomôcť im k uzavretiu súkromnoprávnej dohody a predchádzať tak prípadnému súdnemu sporu a zvyšovaniu nákladov. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok tohto konania je pre strany sporu záväzná, pričom možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

9.7. V prípade, že nie je možné dosiahnuť výsledok alternatívneho konania vo forme uzavretia dohody a subjekt nadobudne, dôvodné podozrenie, že konaním alebo opomenutím Prenajímateľa boli porušené práva Nájomcu, ukončí konanie vydaním odôvodneného stanoviska, voči ktorému nie je možné podať opravný prostriedok.

9.8. Počas alternatívneho konania môže dôjsť k odloženiu návrhu, ak:

a) začal vo veci konať skôr konať iný orgán,

b) vo veci sa už právoplatne rozhodlo pred všeobecným alebo rozhodcovským súdom,

c) strany sporu neposkytujú potrebnú súčinnosť,

d) Nájomca sa rozhodol ukončiť svoju účasť v konaní,

e) vec nie je možné postúpiť inému subjektu z dôvodu porušenia zásady nezaujatosti všetkých osôb poverených vedením subjektu v rámci dotknutého subjektu a strany sporu súčasne nevyjadrili písomný súhlas s pokračovaním subjektu týmito osobami.

9.9. Nájomca môže podať návrh na začatie konania aj prostredníctvom online platformy

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

10. Článok – Záverečné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 24.7.2023 Reklamačný poriadok je

zverejnený na webovom sídle Prenajímateľa https://www.hobbyrent.sk

V Košiciach dňa 24.7.2023