Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Castor s.r.o., IČO: 55416641, IČ DPH: 2121978914, zapísanú v obchodnom registri Mestského súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 56666/V so sídlom Sokolovská 178/10, 040 11 Košice-Západ (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky www.hobbyrent.sk (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu-požičovne. Predávajúci je platcom DPH.


Rozsah spracovávania osobných údajov
Eshop
Aby sme mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt.


Evidencia reklamácií
Pre účely reklamácie spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, spôsob vybavenia reklamácie.

Účel spracovania osobných údajov
E-shop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.


Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti.


Súhlas k spracovaniu osobných údajov
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu.


Odvolanie súhlasu
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email info.hobby.rent@gmail.com.


Poskytovanie osobných údajov
Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane.


Doba uchovávania osobných údajov
Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
Vaše osobné údaje spracúvame na marketingové účely dokým svoj súhlas neodvoláte.


Prenos osobných údajov
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.


Spracovanie osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje sú spracúvané v administrácii web stránky.


Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Osobné údaje uložené v administrácii web stránky sú chránené pred tretími osobami.


Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
a) Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli; odvoláte svoj súhlas; namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov; spracúvame vaše osobné údaje nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť; ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
d) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť; spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili; vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
f) Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, z dôvodu nášho oprávneného záujmu, vytvárania profilu zákazníka, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.


Ako môžete tieto práva vykonávať?
S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť zaslaním oznámenia na email info.hobby.rent@gmail.com. Vašou žiadosťou sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.
Záverečné ustanovenia

Spoločnosť Castor s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto zásad.