Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom nájmu veci zverejnenej na www.hobbyrent.sk je spoločnosť: Castor s.r.o., so sídlom: Sokolovská  178/10, 040 11 Košice, IČO: 55416641, e-mail: info.hobby.rent@gmail.com, (ďalej „prenajímateľ“ alebo „prevádzkovateľ“).

1.     ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1.1 Účelom a predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“)  nájmu veci je bližšie stanoviť podmienky, za akých bude predmet nájmu prenajímateľom prenechaný do dočasného užívania nájomcovi ako aj určiť práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa na predmet nájmu (ďalej len „PN“)  uvedený v Zmluve o nájme veci.

1.2 Prenajímateľ je majiteľom predmetnej veci, ktorú prenecháva za odplatu nájomcovi, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval.

1.3 Nájomca je fyzická osoba, ktorá má vek min. 18 rokov.

1.4 Nájomca vyhlasuje, že sa pred Objednaním, resp. Rezervovaním veci, oboznámil a SÚHLASÍ so znením týchto Všeobecných podmienok nájmu veci, znením Zmluvy o nájme veci, Cenníkom nájmu veci, výškou Kaucie a Cenníkom tovarov a služieb prenajímateľa.

1.5 Nájomca vyplnením Objednávky, resp. Rezervovaním veci poskytuje prenajímateľovi dobrovoľne svoje pravdivé osobné údaje a zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil a SÚHLASÍ s Pravidlami ochrany osobných údajov.

1.6 Predmetom nájmu veci je náradie, ktoré je konkretizované v Zmluve o nájme.

1.7 VOP podnikateľského nájmu hnuteľných vecí sa vzťahujú na všetky zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí, ktorých zmluvnou stranou ako prenajímateľ je spoločnosť CASTOR s.r.o., so sídlom Sokolovská 178/10, 04011 Košice, IČO: 55416641 (ďalej len ako „prenajímateľ“), pokiaľ nie je v zmluve o nájme hnuteľných vecí (ďalej len „zmluva“) dohodnuté inak. V prípade rozporu medzi zmluvou a VOP majú prednosť zmluvné dojednania.

2. OBJEDNÁVKA A PODMIENKY NÁJMU

2.1 Nájomca si vyberie predmetné veci z ponuky nájmu na https://hobbyrent.sk , termín a dĺžku nájmu. Podľa Cenníka nájmu berie nájomca na vedomie výšku nájmu a výšku kaucie/ zálohy. Nájomca si objedná predmet nájmu online prostredníctvom rezervačného formulára, pričom berie na vedomie, že prenajímateľ má právo potvrdiť, resp. navrhnúť zmenu veci, či termínu alebo zamietnuť objednávku, vzhľadom na iné objednávky prijaté skôr.

2.2 Prijatím Objednávky prenajímateľom sa nájomca zaväzuje zaplatiť rezervačný poplatok vo výške 20% z ceny nájmu do 24 hod. v hotovosti, resp. bezhotovostne. Prijatím rezervačného poplatku, resp. zaplatením celej výšky nájmu prenajímateľom sa považuje Objednávka za potvrdenú.

2.3 Celá suma za požičanie vrátane kaucie je splatná pri preberaní PN.

2.4 Nájomca sa zaväzuje používať PN len pre vlastnú potrebu, t.j. nesmie ho v čase trvania nájomného vzťahu dať do užívania tretej osobe odplatne ani bezodplatne bez súhlasu prenajímateľa. Ak nájomca túto povinnosť poruší, je prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

2.5 Nájomca je oprávnený užívať PN po dobu, ktorá je stanovená v zmluve.

2.6 Prepravu a montáž PN prenajímateľ‘ nezabezpečuje, ak sa zmluvné strany nedohodnú v zmluve inak. V prípade, ak prepravu alebo montáž PN má zabezpečiť prenajímateľ‘, je nájomca povinný mu uhradiť všetky náklady s tým spojené v lehote splatnosti nájomného.

2.7 Miestom užívania predmetu nájmu je územie Slovenskej republiky. Nájomca zodpovedá za to, že PN sa počas celej doby trvania nájomného vzťahu až do jeho riadneho odovzdania prenajímateľovi bude nachádzať na území Slovenskej republiky.

2.8 Zmluva vzniká okamihom jej podpisu zmluvnými stranami.

3. PREVZATIE PREDMETU NÁJMU

3.1 Nájomca podpisom zmluvy potvrdzuje prevzatie PN. Zároveň o odovzdaní PN do nájmu a o prevzatí PN z nájmu podpíšu zmluvné strany odovzdávací protokol do nájmu a preberací protokol z nájmu. PN sa po ukončení nájmu považuje za vrátený až podpisom preberacieho protokolu z nájmu.

4. NÁJOMNÉ A SANKCIE

4.1 Nájomné sa stanovuje podľa cenníka prenajímateľa platného v čase vzniku nájomného vzťahu. Cenník je dostupný na webovom sídle prenajímateľa www.hobbyrent.sk.

4.2 Nájomca je povinný platiť nájomné až do vrátenia PN prenajímateľovi. V prípade straty, zničenia, odcudzenia PN alebo poškodenia majúceho za následok nemožnosť užívať PN je nájomca povinný platiť nájomné, pokiaľ‘ stratu, zničenie, odcudzenie PN alebo poškodenie majúce za následok nemožnosť užívať PN neohlási prenajímateľovi.

4.3 V prípade omeškania nájomcu so zaplatením nájomného sa tento zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z nezaplatenej sumy nájomného.

4.4 Pokiaľ je nájomcom spotrebiteľ je tento povinný platiť zákonné úroky z omeškania podľa osobitného právneho predpisu.

4.5 Prenajímateľ‘ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky, ktoré má voči nájomcovi s kauciou, ktorú nájomca zložil pri uzatvorení zmluvy.

5. SKONČENIE NÁJMU

5.1 Prenajímateľ‘ môže vypovedať zmluvu s výpovednou dobou 5 kalendárnych dní z týchto dôvodov:
a) nájomca poruší povinnosť užívať PN obvyklým alebo doporučeným spôsobom;
b) nájomca neoznámi prenajímateľovi poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zničenie PN najneskôr do 2 pracovných dní odkedy prišlo k tejto udalosti;
c) nájomca nedodrží predpísané úkony pravidelnej údržby a obsluhy PN;
d) nájomca inak poruší zmluvu alebo právne predpisy vzťahujúce sa k PN alebo jeho obsluhe a bezpečnosti práce s ním;
e) nájomca užíva PN alebo trpí jeho užívanie spôsobom, ktorým prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí škoda;
f) nájomca prenechá PN bez písomného súhlasu prenajímateľa do užívania tretej osobe;
g) nájomca je o viac ako 5 kalendárnych dní v omeškaní s úhradou nájomného,
h) z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez dôvodu po zmene na zmluvu na dobu neurčitú podľa bodu 5.3 týchto VOP.

5.2 Výpoveď zašle prenajímateľ na adresu nájomcu uvedenú v zmluve. Výpoveď sa považuje za doručenú dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Rovnako sa výpoveď považuje za doručenú aj dňom vrátenia výpovede, pokiaľ sa zásielka vráti nájomcovi ako nedoručená alebo nedoručiteľná.

5.3 Pokiaľ žiadna zo zmluvných strán najneskôr v deň uplynutia dohodnutej doby nájmu písomne neoznámi druhej zmluvnej strane, že nemá záujem na pokračovaní trvania nájomného vzťahu tento sa mení na nájom na dobu neurčitú. Rovnaké účinky ako písomné oznámenie má aj vrátenie PN nájomcom.

5.4 V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného o viac ako 30 dní po jeho splatnosti zmluva zaniká bez potreby osobitného úkonu a nájomca je povinný bezodkladne vrátiť PN prenajímateľovi. Zánik zmluvy nemá vplyv na povinnosť nájomcu platiť nájomne až do okamihu vrátenia PN. Rovnako zostávajú v platnosti body 2.1, 2.4, 4.3, 4.5, 7.3 a 8.1 týchto VOP.

6. SLUŽBY SÚVISIACE S NÁJMOM

6.1 PREPRAVA
Prepravu PN zabezpečuje nájomca na vlastné náklady, pokiaľ‘ v zmluve nie je dohodnuté inak. Nájomca je povinný prepravovaný PN zabezpečiť a chrániť tak, aby neprišlo k jeho strate, odcudzeniu, poškodeniu alebo zničeniu. V prípade, že dopravu zabezpečuje prenajímateľ‘ uvedie sa v zmluve cena dopravy, inak je nájomca povinný platiť cenu obvyklú.

7. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU A SPÔSOB UŽÍVANIA PN

7.1 Nájomca:

a) zodpovedá za to, že PN používa v súlade s účelom, na ktorý je určený;

b) zodpovedá za dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

c) zodpovedá za to, že PN je prevádzkovaný v zmysle návodu na obsluhu a údržbu, technických podmienok a platných noriem na prevádzku;

d) prehlasuje, že bol pri preberaní PN oboznámený s jeho obsluhou a údržbou;

e) zabezpečuje na svoje náklady pohonné hmoty, resp. iný druh energie, mazadlá a spotrebný tovar potrebný na prevádzku v zmysle technickej dokumentácie a odporúčaní prenajímateľa;

f) je povinný bezodkladne písomne oznámiť prenajímateľovi poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie PN. Zodpovednosť nájomcu za akúkoľvek škodu vzniknutú na PN alebo v priamej súvislosti s PN vzniká okamihom prevzatia PN a zaniká okamihom vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi;

g) je povinný užívať PN tak, aby nedošlo k jeho strate, zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo zneužitiu tretími osobami a za tým účelom vykonať všetky účinné opatrenia;

h) je povinný zdržať sa užívania PN spôsobom, ktorý je v rozpore s bezpečnostnými, požiarnymi, ekologickými, hygienickými a inými Všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany nájomcu vznikne na PN alebo v súvislosti s PN škoda, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu nájomca, a prenajímateľ‘ je oprávnený odstúpiť od zmluvy;

i) je povinný zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien alebo technických úprav na PN. V prípade porušenia tejto povinnosti je prenajímateľ‘ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len vtedy, pokiaľ‘ sa prenajímateľ‘ na takúto úhradu písomne zaviazal;

j) je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú;

k) je povinný znášať obmedzenie v užívaní PN v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv prenajímateľom. Ak nájomca vynaložil na PN náklady pri oprave, na ktorú je povinný prenajímateľ, má nárok na ich náhradu, ak sa oprava vykonala so súhlasom prenajímateľa alebo ak prenajímateľ‘ bez zbytočného odkladu opravu neobstaral, hoci sa mu oznámila jej potreba;

l) je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo k právnej dispozícií s PN v rozpore so zmluvou;

m) je povinný pri skončení nájmu vrátiť PN prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci, vyčistený, so všetkým príslušenstvom. Ak nájomca túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu tým vzniknutú.

7.2 Ak nájomca užíva predmet nájmu alebo trpí jeho užívanie takým spôsobom, ktorý odporuje účelu zmluvy a/alebo ktorým prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí škoda, je prenajímateľ‘ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7.3 Nájomca je povinný vydať bez zbytočného odkladu prenajímateľovi PN pri skončení nájmu, inak zodpovedá za škodu tým vzniknutú. V prípade, ak nájomca z akéhokoľvek dôvodu pri skončení nájomného vzťahu PN nevráti prenajímateľovi, je povinný nahradiť prenajímateľovi vzniknutú škodu, pričom zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody bude určená ako suma s DPH, za ktorú prenajímateľ kúpil PN.

7.4 Ak má PN vady, pre ktoré ho nemožno riadne užívať alebo ktoré také užívanie sťažujú, má nájomca právo, aby sa mu poskytla iná vec slúžiaca tomu istému účelu ak ju má prenajímateľ v ponuke a k dispozícii. Pre taký prípad (výmena PN) sa zmluvné strany dohodli, že výmenou PN sa prebiehajúci nájom skončí a automaticky sa založí nový zmluvný vzťah, pre ktorý platia tie isté podmienky s výnimkou ceny nájomného, ktorá sa určí podľa cenníka prenajímateľa platného v deň výmeny PN pre nový (vymenený PN).

Pre potreby evidencie zmluvného vzťahu vystaví prenajímateľ novú nájomnú zmluvy, pričom zmluvné strany sa dohodli, že podpis nájomcu na tejto zmluve nie je potrebný. Okrem toho má právo na odpustenie nájomného alebo na zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol PN pre jeho vadu riadne užívať buď vôbec, alebo len za sťažených podmienok. Právo na odpustenie alebo zľavu z nájomného musí nájomca uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu najneskôr v lehote 10 pracovných dní od kedy nastali dôvody pre odpustenie alebo zľavu z nájomného.

8. TECHNICKÉ ZÁSADY RIADNEHO UŽÍVANIA PN

8.1 V rámci riadneho užívania PN v súlade s jeho technickým určením a účelom nájmu sa nájomca zaväzuje dodržať tieto technické zásady:

a) pri zváraní je zakázané používať PN ako pomocný pól zváracích jednotiek;

b) nájomca zodpovedá za stav a vhodnosť terénu, únosnosť podložia a využitia PN podľa technických parametrov a informácií uvedených na štítku PN a v návode na obsluhu.

9. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

9.1 Prenajímateľ je povinný pri vzniku nájmu odovzdať nájomcovi PN čistý a spôsobilý užívania.

10. REKLAMÁCIE A ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKĆH SPOROV

10.1 Prenajímateľ‘ zodpovedá za to, že PN v čase plnenia, teda v čase trvania zmluvného vzťahu, má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dojednali, a že PN nemá právne vady. Nájomca môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady na súde len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo si mal možnosť PN prezrieť.

10.2 Nájomca môže vadu vytknúť bezodkladne, pokiaľ‘ zákon neustanovuje inak. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu PN užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je nájomca oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže nájomca domáhať buď primeranej zľavy z ceny, výmeny, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.

10.3 Podrobnejšia úprava reklamácie poskytovanej služby je obsiahnutá v reklamačnom poriadku prístupnom na webovom sídle www.hobbyrent.sk. V prípade spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže nájomca v prípade, ak je v zmysle Občianskeho zákonníka v postavení spotrebiteľa, podať návrh na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu Slovenskej obchodnej inšpekcii, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, so sídlom Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, adresa na elektronické doručovanie: ke@soi.sk. 10.4 Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenou rozsahu aj dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1 Osobné údaje nájomcu – fyzickej osoby alebo fyzickej osoby (dotknuté osoby) konajúcej v mene nájomcu sú spracúvané výlučne na účely plnenia zmluvy, predchádzania podvodom pri uzatváraní zmluvy.

11.2 Osobné údaje sú získavané iba v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu dotknutých osôb a to v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a/alebo číslo občianskeho preukazu.

11.3 Bližšie informácie sú k dispozícii online na www.hobbyrent.sk.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

VOP sú súčasťou zmluvy na základe odkazu obsiahnutého v zmluve. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne meniť VOP. Zmena VOP je pre nájomcu záväzná uplynutím 15 dňovej lehoty odo dňa zverejnenia nového znenia VOP na webovom sídle prenajímateľa.